UINavigationController Kullanımı

Projemizde kullanacağımız tüm viewleri içine alacak üst bir sınıf niteliğinde Navigation Control iOS uygulamarında sıkça karşımızda çıkmaktadır.

Kabaca NavigationControler’ın ASP.NET’deki master page’lere benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. UINavigationController sayesinde farklı viewler arasında geçişler çok daha kolaylıkla yapılacağı gibi master olarak ihtiyacımız olan bazı özellikleri de bize otomatik olarak sunmaktadır.

Projemize Navigation Controler tanımını appdelegate dosyaları içerisinde yapıyor olacağız.

Öncelikle appdelegate.h dosyamıza navigationControler sınıfından bir nesne tanımlayalım.

@property(nonatomic,retain)UINavigationController *navigation;

appdelagate.m dosyamızda ise @synthesize tanımından sonra önce nesnemizi oluşturuyoruz. sonrasında ise self.window.rootViewController‘a oluşturduğumuz nesnemizi bağlıyoruz.  Standart olarak sunulan ve aşağıda pasif hale getirdiğim standart yapıda rootviewControler’a direkt olarak controler bağlanmış. Biz araya bir navigation kontrol ekleyip root’a bunu göstermiş olduk. Dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta navigation’u oluştururken bağlantısını kopardığımız viewcontroler’ımızı initWithRootViewController ile navigation’a bağlamış olmamız.

    //self.viewController = [[[ViewController alloc] initWithNibName:@"ViewController" bundle:nil] autorelease];
    //self.window.rootViewController = self.viewController;
    self.viewController = [[[ViewController alloc] initWithNibName:@"ViewController" bundle:nil] autorelease];
    navigation=[[UINavigationController alloc] initWithRootViewController:self.viewController];
    self.window.rootViewController = navigation;

Şimdi projemize ikinci bir view ekleyelim. ve birinci view'den bunu açalım. Projemize
Reklamlar

Web View Nesnesi

Uygulamamızın içerisinde bir web sayfası göstermek istiyorsak yada daha kullanışlı şekli ile ifade edeyim, ben x-code ile falan uğraşamam. Kullanıcı Apple-Storeden uygulamamı indirsin ancak benim uygulama sadece web uygulamı gösteren basit bir browser olsun diyorsanız kullanacağınız bir nesene. Kullanımı da gayet basit.

    UIWebView *web = [[UIWebView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 320 , 400)];
    [self.view addSubview:web];    
    NSString *str = @"http://www.gencsiviller.net";
    NSURL *url = [NSURL URLWithString:str];
    NSURLRequest *req = [NSURLRequest requestWithURL:url];   
    [web loadRequest:req];

Site yüklenirken kullanıcıya gösterilecek bir loading yükleyelim. Bunun için UIActivityIndicatorView sınıfını kullanıyoruz.

    loadling = [[UIActivityIndicatorView alloc] initWithFrame:CGRectMake(320/2, 480/2, 60, 60)]; 
    [self.view addSubview:loadling];

Web View’in webViewDidStartLoad ve webViewDidFinishLoad delegatelerini kullanalım.

- (void)webViewDidStartLoad:(UIWebView *)webView{
    [loadling startAnimating];
    NSLog(@"basladi");
}
- (void)webViewDidFinishLoad:(UIWebView *)webView{
        [loadling stopAnimating];
    NSLog(@"bitti");
}

Kendi elimizdeki bir HTML kodunu webviewde göstermek istersek ;

    [web loadHTMLString:@"<html>..." baseURL:nil];

Eğer web sayfamızdaki herbir refresh’i yakalamak istiyorsak shouldStartLoadWithRequest delegatini kullanırız. Ancak sayfa içerisindeki javascript refreshlerini yakalayamayacaktır. Bu nedenle Ajax kullanılan sayfalar içinde kullanılması sağlıklı olmayacaktır.


Run Time Object Yaratma

XCode’de ekran tasarımlarını .xib dosyası üzerinde sürükle bırak yöntemi ile yapabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda ekranda gösterilecek nesnenin rutime esnasında yaratılıp kullanılmasını gerektiren durumlar oluşabilir. Basit olarak run time anında bir nesneyi create edip nasıl kullanacağımıza gözatalım.

UIButon sınıfından yarattığımız bir buton nesnesini initwithframe ile ekranda görüntüleneceği yer bilgisini set ediyoruz.

    UIButton *btn = [[UIButton alloc] initWithFrame:CGRectMake(10, 10, 50, 50)];

Buton ile ilgili diğer özellikleri set ediyoruz.

    btn.backgroundColor = [UIColor redColor];
    [btn setTitle:@"deneme" forState:nil];

View’in addsubview methodu ile nesnemizi view’e ekliyoruz.

    [self.view addSubview:btn];

Tanımladığımız nesnelerin event’larını da set etmemiz gerekecek. buton örneğimiz için TouchUpInside event’ını tanımlayacak olursak;

    [btn addTarget:self action:@selector(cagrilacakfonksiyon) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

TouchUpInside event’ı ile cagrilacakfonksiyon isimli bir fonksiyon çağıracağımızı set ettik. bu fonksiyonumuzu sayfamız içerisinde tanımladığımız vakit işlemi tamamlamış oluruz.

-(void)cagrilacakfonksiyon{
    //yapılacak işlemler
}

Eğer IPhone’nın standart dizaynına uygun bir buton oluşturmak istiyorsak initwithframe ile değilde buttonwithtype ile tanımlama yapmak ve sonrasında frame vermek daha doğru olacaktır.

 UIButton *btn = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];
 [btn setTitle:@"deneme" forState:nil];

Array ve Dictionary

Objective-C’de Diziler NSArray sınıfından türetilir. Her türlü nesne’den dizi oluşturalabilir. Dizinin tüm elemanlarının aynı nesne tipinden olma zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Çok basit olarak array tanımı şu şekilde yapılır;

NSArray *array = [[NSArray alloc]init];

Dizimizin tüm class içerisinde kullanılmasını istiyorsa bunu .h dosyası içerisinde tanımlayalım.

NSMutableArray *array;

şeklinde tanımladıktan sonra .m dosyasında diziyi oluşturma ve içeriğini doldurma şu şekilde yapılır;

array = [[NSMutableArray alloc] init];
 [array addObject:(@"ahmet")];
 [array addObject:(@"cuneyt")];
 [array addObject:(@"duygu")];
 [array addObject:(@"nihat")];
 [array addObject:(@"sedat")];
 [array addObject:(@"deniz")];
 [array addObject:(@"ilker")];

Yukarıda dizimizi çok basit olarak string değerler ile doldurduk, dizileri herhangi bir object ile doldurmamız mümkün hatta  her row’unu farklı objeler ile de doldurabiliriz.

En çok kullanılan tiplerden birisi dictionary tipidir. Bu tanımlarıda yine .h dosyasında da yapabiliriz ancak tüm class içerisinde kullanılmasına gerek olmadığından .m dosyası içerisinde tanımlamak daha doğru olacaktır.

NSMutableDictionary *user1 = [[NSMutableDictionary alloc] init];
NSMutableDictionary *user2 = [[NSMutableDictionary alloc] init];
[user1 setValue:@"John Lennon" forKey:@"Name"];
[user1 setValue:@"Beatles" forKey:@"Grup"];
[user1 setValue:@"15" forKey:@"ID"]; 
[user2 setValue:@"Bono" forKey:@"Name"]; 
[user2 setValue:@"U2" forKey:@"Grup"];
[user2 setValue:@"20" forKey:@"ID"]; 

tanımlama işleminden sonra value ve key değerleri ile dictionarilerimizi dolduruyoruz, sonrasında bu dictionary değerlerini dizimize her zamanki gibi ekliyoruz.

 array = [[NSMutableArray alloc] init];
 [array addObject:(user1)];
 [array addObject:(user2)];

Herhangi biryerde dizimizin elamanına erişmek için index ve ke değerlerini vermemiz yeterli olacaktır.

[[array objectAtIndex:indexPath.row] objectForKey:@"Grup"];

5651 Değişiklik Taslağı

İnternet yasaklarının atası konumundaki 5651 sayılı yasada değişiklik yapılması için internet kurulu bir taslak hazırlamış.  Bir çok uygulama gibi bu taslak hazırlanırken yine sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir görüş alınmadı.  “Uyar Kaldır” dışında pek dişe dokunur bir değişiklikte yok gibi.

5651 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI

(İnternet Kurulu)

GENEL GEREKÇE

Anayasanın ‘Ailenin korunması’ başlıklı 41 inci maddesi, ‘Gençliğin korunması’ başlıklı 58 inci maddesi amir hükümleri kapsamında aileyi, çocukları ve gençleri İnternet dahil elektronik iletişim araçlarının suiistimal edilmesi suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli önleyici tedbirlerin alınmasına matuf olarak elektronik ortamda çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesini teminen 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ çıkarılmış ve Yasa 23/5/2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnternet içerik düzenlemelerinin usul ve esaslarını oluşturan 5651 sayılı özel Kanun İnternet ortamında gerçekleşmekte olan belirli suçlarla mücadele kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na önemli görev ve sorumluluklar yüklemiş ve bunların ifası sürecinde de aynı Kanunda tanımlanmış olan İnternet aktörlerine  önemli yasal yükümlülükler getirmiştir. Yasanın 2. maddesinde İnternet aktörleri ilk kez tanımlanmış, bu aktörlere ilişkin yükümlülükler ve müeyyideler Yasada açık şekilde düzenlenmiştir.

İnternetin dağıtık yapısının bu alana ilişkin düzenlemelerin oluşturulması sürecinde ülkemiz için ortaya çıkardığı sorunlar 5651 sayılı yasa ile aşılmaya çalışılmış ve AB ülkeleri için geçerli olmaya devam eden yasal düzenleme eksikliği bu yasa ile ülkemiz adına önemli ölçüde giderilmiş ve temel hak ve özgürlüklerin yasalarla düzenlenmesi, sınırlanması gereğine uygun gelişme ülkemiz adına sağlanmıştır.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte İnternetin dağıtık ve dinamik yapısı yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, gerçekleşen değişiklikler ile yine AB düzenlemelerine paralel olarak; çocukların ve ailenin korunması amacını sadık kalınmış, İnternet ile ilgili düzenlemeler asgari düzeyde tutulmuş, kazuistik düzenleme yönteminden kaçınılmış, işbirliği mekanizmaları önemsenmiş ve 5651 sayılı yasanın ‘erişimin engellenmesi’ tedbirlerinin uygulanması sürecinde usul birliği oluşturma amacı pekiştirilmiştir.

Değişikliklerdeki en önemli iki husustan bir olan ‘Uyar-kaldır’ mekanizmasının işleyişine benzer hükümlere Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı e-ticaret Direktifi’nde yer verildiği gibi, bu hususlar 1998 tarihli Dijital Milenyum Telif Hakları kanunu’nda gerçekleşen düzenleme ile Amerika Birleşik Devletlerinde de uygulanabilir kılınmıştır.

Diğer önemli değişiklik ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ibaresinin 2. Maddede tanımlanması olup yasanın değişik maddelerinde geçen ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ibaresinin uygulamada ki bir kısım kararlar yönüyle içeriğin ‘dünyanın her yerinden ulaşılamaz kılınması’ şeklinde anlaşılmasının ortaya çıkardığı sorunlar 2. Maddede gerçekleşen yeni tanım ile aşılmaya çalışılmakta, ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ve ‘uyar-kaldır’ kavramları ilk kez tanımlanmak suretiyle, kararların ‘ölçülülük ilkesi’ne uygun olarak alınması ve uygulanması teminat altına alınmaktadır. Bu iki kavram özellikle erişimin engellenmesi tedbirleri kapsamında gerçekleşebilecek diğer olası düzenlemeler bakımından referans olacaktır.

Ayrıca, ölçülülük ilkesi yasaya dercedilmekte, erişimin engellenmesi tedbirine yönelik uygulamaların 5651 sayılı özel yasada düzenlenmiş olan özel tedbir kapsamında gerçekleşeceği, 5651 sayılı Yasa dışındaki uygulamaların ise ancak 5651 sayılı Yasadaki usule yönelik olarak yasada gerçekleşmiş özel atıf çerçevesinde mümkün olabileceği düzenlenmekte ve bu tür kararların uygulanmasında da ölçülülük ilkesine uygunluk ve uyar-kaldır mekanizmasının kullanılması şart kılınmaktadır.

Yine, tedbir kararlarına yönelik olarak İnternet Kurulu’nun da yargıya başvuru hakkı öngörülmekte, kararda bulunması gereken hususlar olarak 30 Kasım 2007 tarihli Başbakanlık yönetmeliğinde yer verilen ve kararların ölçülülük ilkesine uygun olarak verilmesi ve uygulanması bakımından büyük önem arz eden hususlar yasaya dercedilmekte, bunlarla ilgili yasal düzeyde farkındalık oluşturulmakta, yer sağlayıcı trafik bilgisi yükümlülüğü düzenlenmekte, yeterli şüphe kuvvetli şüpheye dönüştürülmekte, elektronik posta adresini belirtme ‘Bilgilendirme yükümlülüğü’ne dahil edilmekte, yurt dışında faaliyet gösteren yer sağlayıcılar ile irtibat şekli belirlenmekte, ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar için erişimi engellenmiş adreslere yönelik tedbir alma yükümlülüğü getirilmektedir.

5651 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde işlemlere hız ve kolaylık sağlanması, İnternet  içerik düzenlemelerine ilişkin  süreçlerin sağlıklı işletilmesi için Yasanın bazı maddelerinin, İnternetin dinamik ve dağıtık yapısı gereği yeniden ele alınarak düzenlenmesinde faydalı olacağı değerlendirilmekte bu kapsamda; Kanunun 2., 3., 5., 7., 8. 9. ve Ek 1. maddesinde değişiklikler öngörülmekte, para cezalarındaki ‘yeni’ ibaresinin kaldırılmasını düzenleyen 12. madde Yasaya eklenmektedir.

Madde değişikliklerine ve gerekçelerine ekte yer verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

1-’İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI’ ve ‘UYAR-KALDIR’

Yasanın 2. maddesine eklenen ‘n’ ve ‘o’ fıkraları ile,  5651 saylı Yasanın 8. Maddesinin dokuzuncu fıkrasında geçen ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ibaresinin uygulamada ki bir kısım kararlar yönüyle içeriğin ‘bütün dünyadan ulaşılamaz kılınması’ şeklinde anlaşılması şeklinde ortya çıkardığı ciddi sorunlar aşılmaya çalışılmakta, bu itibarla,  yurt dışı kaynaklı İnternet adresleri bakımından ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ibaresinin, içeriğe alternatif yollar haricinde yurt içinden erişimin engellenmesi şeklinde anlaşılmasını mümkün kılacak düzenleme gerçekleşmektedir.

Ayrıca, bu kavram, 5651 sayılı Yasanın birden çok maddesinde yer verilmesi ve uyar-kaldır yönteminin kullanılması çerçevesinde suça konu hususlar kapsamındaki engelleme tedbirleri öncesinde olduğu kadar farklı yasalardaki diğer hukuka aykırılık durumlarındaki uygulamalar açısından da ölçülülük ilkesinin işlevsel kılınabilmesi bakımından kilit bir usul kaidesi oluşturacağından, uyar-kaldır ve içeriğin yayından çıkarılması kavramlarına tanımlar kısmında yer verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Tanımlar

MADDE 2-  n) İçeriğin yayından çıkarılması; uyar-kaldır yöntemi kullanılmak suretiyle yurt içerisinde bulunan içerik veya yer sağlayıcılar için içeriğin sunuculardan, barındırılan içerikten çıkarılmasını,  yurt dışındakiler için içerik veya yer sağlayıcının kendi sistemlerinde aldığı tedbirle içeriklere yurt içinden erişimin engellemesini,

“o) Uyar-Kaldır ; Yayın içeriğinin tamamının değil bir kısmının suç içerdiği veya hukuka aykırılığa konu olduğu  durumlarda işletilmesi zorunlu olan ve öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleşecek İçeriğin yayından çıkarılması amaçlı bildirim yöntemini,” ifade eder.

2-E POSTA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yasanın 3. maddesinin birinci, ikinci fıkrasında gerçekleşen değişiklik ve 3. Maddeye üçüncü fıkra eklemesi ile; vatandaşların ve yetkili mercilerin kullanabilecekleri (yasal süreçleri ve hak ihlalleri çerçevesinde)  irtibat noktalarının oluşturulması bağlamında yasal düzeyde ve özellikle elektronik posta adresi özelinde bir farkındalık oluşturulmakta, İnternet aktörleri ile irtibat usulü belirlenmekte ve para cezasındaki ‘yeni’ ibaresi kaldırılmaktadır. Mevcut Yönetmelikte sadece ticari amaçlı içerik, yer ve erişim sağlayıcılar bu yükümlülük çerçevesinde müeeyideye tabi kılınmış olup ticari amaçlı olmayan aktörler duruma göre yine müeyyide dışında bırakılabilir.

Başkanlığın ve adli mercilerin özellikle yurt dışı kaynaklı İnternet adresleri kapsamında uyar-kaldır bildirimi süreçlerinde kullanabilecekleri iletişim adreslerinin belirlenebilmesi açısından yeni değişiklik büyük önem arz etmektedir.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 3- (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini ve elektronik posta adreslerini kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(3) Bu kanun kapsamındaki hizmetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere gerçekleştirilecek bildirimler ilgililerin İnternet sayfalarında yer verilen iletişim araçları üzerinden yapılabileceği gibi alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklar üzerinden gerçekleştirilecek kimlik sorgulamasından elde edilen veya Başkanlığa yapılan bildirimlere dayalı iletişim bilgileri kapsamında, elektronik posta adresleri üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yerleşik olmayan yer sağlayıcılara Başkanlık ve yargı mercileri tarafından bu kanun kapsamında yapılacak bildirimler vekilleri veya yasal temsilcileri aracığıyla yapılır. Bu maddenin uygulama usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

3-YER SAĞLAYICILARIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yasanın 5. maddesinin ikinci fıkrasında gerçekleşen değişiklikle; Soruşturma mercilerince ihtiyaç duyulan bilgilerin sağlanması noktasında zaten yükümlülüğü bulunan yer sağlayıcıların bu sorumlulukları yer sağlayıcılara ilişkin madde metnine dahil edilmekte, ikinci fıkrada geçen ‘yayından kaldırmakla’ ibaresi ‘içeriğin yayından çıkarılması’ şeklindeki genel terminolojiye uygun hale dönüştürülmektedir.

Yer sağlayıcının yükümlülükleri

“MADDE 5 – (2) Yer  sağlayıcı,  yer  sağladığı  hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla,  bu  Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından çıkarmakla yükümlüdür.”

(3) Yer sağlayıcı, Yer sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Yer sağlayıcı faaliyet belgesi almadan faaliyette bulunan ile bu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından ikibin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

4-TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR

Yasanın 7. maddesinin ikinci fıkrasında gerçekleşen değişiklik ve üçüncü fıkra ekleme ile; Erişim engelleme tedbirlerinin tüm yurt genelinde etkinliği sağlanmakta, oyunlara ilişkin yönetmelik düzenlemesi Yasaya dercedilmekte, usul belirlenmekte ve Ticari Amaçla Toplu Kullanım Sağlayıcılara Kanunun 7. maddesinin üçüncü fıkrası temelinde ve ancak yönetmelikte belirtilen şartlar çerçevesinde uygulanmaya çalışılan idari para cezası müeyyidesine ilişkin, farklı yargı kararlarının ortaya koyduğu çelişki,  sorunun yasal dayanağının netleştirilmesi suretiyle giderilmektedir.

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri

“MADDE 7-(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar konusu suç oluşturan içeriklere ve erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmış olan yayınlara erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlüklere tabi olanların belirlenmesi ile yükümlülüğün yerine getirilme usul ve esasları Yönetmelikle düzenlenir.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirlenen yükümlülükler ile ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti için yönetmeliklerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden toplu kullanım sağlayıcıya mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirasından onbeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

5-KARARDA BULUNACAKLAR

Yasanın 8. maddesinin birinci fıkrası değişikliğiyle; erişimin engellenmesi tedbirlerinin sağlıklı uygulanması için kararlarda bulunması gereken hususlar olarak 30 Kasım 2007 tarihli Başbakanlık Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer verilen ve teknik detayları içeren usul ve esaslar Yasanın 8. Maddesine eklenmektedir.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Erişimin engellenmesi kararında; yüklenen suçun türü, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu İnternet adresi (URL) ve hakkında tedbir uygulanacak İnternet yayınına erişiminin engellenmesi yöntemi belirtilir.

6- İNTERNET KURULU’NUN İTİRAZ YETKİSİ ve ATIF ve ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

Yasanın 8. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında gerçekleşen değişiklikle ; koruma tedbiri ve idari tedbir olarak verilen engelleme tedbiri kararlarından önce uyar-kaldır mekanizmasının kullanılması şartı öngörülmekte, her iki durumda  (uyar-kaldır ve ölçülülük ilkesi) fıkra bazında ayrı ayrı vurgulanmak suretiyle 5651 sayılı Yasa kapsamındaki İnternet içerik düzenlemeleri ve bunlara ilişkin uygulamaların demokratik teamüllere uygun yürütülmesi sürecinde hayati önemi haiz iki temel konuya Başkanlığın ve yargının yetkisine yer verilen fıkralar bazında özel olarak dikkat çekilmektedir.

Ayrıca yurt dışı kaynaklı İnternet adreslerinde sadece başkanlığın yetkili olduğu şeklinde uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesine matuf olarak dördüncü fıkrada geçen ‘Başkanlık tarafından’  ibaresinden sonra gelmek üzere ‘da’ ibaresi eklenmektedir.

Yine İnternette her an ulaşılabilir olan ve suç potansiyeli içeren milyonlarca içeriğin, idari incelemesi sürecinde ele alınması şeklini belirleyecek önemli bir üst kriter başlığı belirlenmekte ve bu ‘mücadelenin etkinliği’ şeklinde ifade olunmaktadır.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8- (2) Erişimin engellenmesi kararı, uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınmak suretiyle ve ölçülülük ilkesine uygun olarak soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre İnternet Kurulu da itiraz edilebilir.

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı uyar-kaldır yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak, mücadelenin etkinliği de gözetilmek suretiyle re’sen Başkanlık tarafından da verilir. Başkanlığın bu kararlarına karşı İnternet Kurulu da  idari başvuru yollarını kullanabileceği gibi bu işlemlere karşı dava açabilecektir.

7-HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI

Yasanın 8. maddesinin 10. fıkrasındaki değişiklikle; koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları için 8. maddenin 10. fıkrasında öngörülmüş olan hapis cezası müeyyidesi; yer sağlayıcılık faaliyetlerinin çok büyük oranda yurt dışından gerçekleşmekte olduğu ve bunun giderek arttığı gerçeği dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenmekte, engelleme kararlarının halihazırda teknik olarak erişim sağlayıcılar üzerinden uygulanmakta olmasına da bağlı olarak bu değişikliğin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8-(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

8- TEK ELDEN YÜRÜTME

Yasanın 8. Maddesine ondördüncü fıkra eklemesi ile ; Başkanlığın 5651 sayılı Yasa kapsamındaki görev ve sorumlulukları 5651 sayılı Yasanın mevcut haline uygun, paralel şekilde düzenlenmekte, Katalog suç düzenlemeleri kapsamındaki kararların muhakkak Başkanlığa gönderileceği yönündeki mevzuat düzenlemeleri pekiştirilmektedir.

5651 sayılı Yasa dışında ve diğer kanunlarda 8. maddeye yapılan özel atıflar dışında alınmış engelleme kararlarının uygulanması sürecinde Başkanlığın görev ve sorumlulukları tereddüte yer vermeyecek şekilde ve Yasanın gerekçesinde özellikle vurgulanmış olan katalog suç sınırlamasının mantığına uygun olarak netleştirilmekte, böylece Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin yasa ile sınırlanması gereğine uygun ölçüt, ‘özel atıf’ metodu ile yasamanın iradesi korunmak ve yine o irade çerçevesinde gerçekleştirilecek değişiklik esas alınmak suretiyle gerçekleşmiş olmaktadır.

Ayrıca bu tür kararlar bakımından da ölçülülük ilkesine uygunluk ve uyar-kaldır yönteminin muhakkak kullanılması şart kılınmaktadır.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

Madde 8-(14) Erişimin engellenmesi kararı, ancak birinci fıkrada sayılan suçlar ve diğer kanunlarda açıkça belirtilen fiiller kapsamında, uyar-kaldır  yönteminin öncelikle kullanılacağı haller dikkate alınarak  ve ölçülülük ilkesine uygun olarak verilebilir. Bunların dışında diğer suçlarla ve haksız fiillerle ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verilemez. Bu hükümler çerçevesinde verilmiş ve itiraz üzerine kesinleşmiş olan erişimin engellenmesi kararları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gereği için erişim sağlayıcılara bildirilir.

9. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI

5651 sayılı Yasanın 9. Maddesinde gerçekleşen değişiklikle; cevap ve düzeltme hakkı ile ilgili olarak 5651 sayılı Yasanın gerekçesinde belirtilen ‘kişisel hak’ kavramı ile 9.madde metninde yer verilen ‘hakkı ihlal edilen kişiler’ kavramları arasındaki farklılık giderilmekte, 9. Madde düzenlemesi tüm hak ihlallerini kapsayan ve ancak yalnızca ‘içeriğin yayından çıkarılması’ ile sınırlı prosedürü, yine diğer yasal düzenlemelere atıf çerçevesinde sınırlı olarak düzenleyen bir metne dönüştürülmektedir.

Cevap ve düzeltme hakkının basın yasası ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde İnternet’ten kaynaklanan biçimsel ve içeriksel farklılıklar korunmak suretiyle mevcut düzenlemeler kapsamında ve yine bu düzenlemelerde değişiklikler ile yürütülmesi öngörülmektedir.

İçeriğin yayından çıkarılması

MADDE 9- (1) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Medeni Kanun’un 24. maddesi kapsamında korunan haklar da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, uyar-kaldır yönteminin işletilmesi çerçevesinde içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir.  Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

(2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, hakkın ihlalini düzenleyen ilgili yasalarda öngörülen yetkili mercilere belirtilen süreler içerisinde başvurularak içeriğin yayından çıkarılması istenebilir. 8. Maddenin ondördüncü fıkrasında belirtilen durumlar dışında bu tür ihlaller ile ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verilemez ve gereği için erişim sağlayıcılara bildirilmez.

10. PARA CEZALARINDAKİ ‘YENİ’ İBARESİNİN ÇIKARILMASI

5651 sayılı Yasaya 12. Madde eklemesi ile;  Para cezası düzenlemelerinde artık hükmü kalmayan ‘Yeni’ ibareleri madde metinlerinden çıkarılmaktadır.

MADDE 12- (1) 5651 sayılı Yasada geçen ‘Yeni Türk Lirası’ ibaresindeki ‘yeni’ kelimesi çıkarılmıştır.

11. SOSYOLOG, PSİKOLOG VE ÇOCUK GELİŞİMİ KADRO İHTİYACI

Yasanın Ek 1. Maddesinde gerçekleşen değişiklikle; Çocukların ve ailenin korunması temelinde gerçekleşen İnternet içerik düzenlemeleri ve uygulamalarının sağlıklı işletilebilmesi amacına yönelik olarak bu süreçlerde psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyoloji mezunu personelin de görev alması amaçlanmakta, gelişmiş ülke uygulamalarına paralel bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.

EK MADDE 1-(1) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetler, iletişim başuzmanı, iletişim uzmanı, teknik uzman ve idarî uzman ile iletişim, teknik ve idarî uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Başkanlıkta; başkan, daire başkanı, müşavir ve meslek personeli kadrolarında çalışanların; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon ve işletme mühendisliği fakültelerinden veya bölümlerinden, sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, hukuk, işletme, iletişim, psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyoloji  fakülteleri veya bölümlerinden veya bu fakülte ve bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan fakülte ve bölümlerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları, uzman unvanlı kadrolarda çalışanların en az dört yıllık fakültelerden mezun, diğer personelin ise en az lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekir. Daire başkanı kadrolarına Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlar da atanabilir. Başkanlık personelinden; daire başkanları Telekomünikasyon İletişim Başkanının teklifi ve Kurul Başkanının uygun görüşü üzerine Kurul, diğer personel Telekomünikasyon İletişim Başkanının önerisi üzerine Kurul Başkanı tarafından atanır.

22 Ağustos Efsaneler Gerçekler

15 Ağustos yürüyüşü sonrası gerek özelden gerek Genç Siviller sayfalarından 22 Ağustos ve internet yürüyüşü ile ilgili bir çok soru geldi. Bunları gruplayarak cevaplamaya çalıştım.

Güvenli İnternet Hizmetini almak zorunlu değildir.
Tepkiler üzerine BTK internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; Güvenli İnternet hizmetinin zorunlu olmadığını, kullanıcıların tam bir özgürlük alanına sahip olduğu belirtilmiştir.
Oysaki 2011/DK-10/91 sayılı kurul kararına baktığımızda 22 Ağustos’dan sonra ISP’lerin verecekleri internet hizmetinin dört ayrı paket halinde sunulması öngörülmektedir. Kullanıcıların bu dört paketten birini seçerek hizmet alımına devam edebilecekler.

Standart Pakette hiç bir şey değişmeyecek
Öncelikle karar ISS(Internet Servis Sağlayıcısı)’leri filtre aşma yöntemlerini engellemeye zorluyor. 11. madde bunun için cezai yaptırım öngörüyor. Bu kullanıcının opendns vb. yöntemleri kullanmasını engelliyor.
5651’den veya farklı kanunlardan dolayı kapalı olan sitelerin standart paketteki durumu da net değil. Standart paketin 11. madde dışında olduğunu yorumlamakta bu hali ile çok zor.

Burada sansür yok burada seçenek var, isteyen istediği paketi alıp kullanıyor.
Sansürün fiziksel altyapısını hazırlıyor. Böyle bir fiziksel altyapının oluşturulması tek merkezden tüm internernetin kontrolü anlamına geliyor ki, bu da kabul edilebilir bir şey değil. Yeri gelmişken bir filtre sistemine karşı değiliz, filtrenin şuan tanımlandığı şekilde tüm internet çıkışına eklenmesine karşıyız. Kullanıcı kontrolünde kullanıcı ile ISS arasına koyulacak bir filtre her açıdan çok daha sağlıklı olacaktır. Sansür demişken şu yazıyı okumakta fayda var.

Avrupa Konseyi’nin filtreleme ile ilgili tavsiye kararı var.
Evet, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin böyle bir tavsiye kararı var. Ancak bu karar filtreleme yazılımlarının kişisel bilgisayarlarda kullanılması ile ilgili. Yani Kullanıcı ile ISS arasında kullanıcı kontrolünde bir sistem. Direkt ISS çıkışına kurulacak bir sistemden bahsedilmiyor. Ayrıca AGİT böyle bir filtrelemeyi desteklemediği gibi Türkiye’yi bu girişimlerinden dolayı eleştiriyor. (bkz: http://www.osce.org/fom/77587)

Tartışmaların zamanlaması düşündürücü
En sevdiğim argüman bu. Şu ülkede tek bir konu yok ki, gündeme geldikten sonra zamanlama üzerinden saldırıya geçilmesin. 5651 yeni gündeme gelen bir şey değil, Gerek biz gerek içinde yer aldığımız oluşum bu mücadeleyi yıllardır sürdürüyor.
Bugün 22 Ağustos sebebi ile bu konunun tekrar alevlenmesi gayet doğal. Yeni anayasa dahil bir çok konu seçimler öncesi tartışılıyor, insanların özgür iradelerini seçimlerde ortaya koymaları için bu tartışmaların seçim öncesi yapılması kadar normal bir durum yok.

Burada bazı yazılım şrketlerinin rantı söz konusu
Bu iddia geçtiğimiz hafta bir iki gazete de kendine yer buldu. Nasıl uydurulduğunu gerçekten merak ediyorum. Bu mantıkla hareket edeceksek devlet vatandaşlarını korumak için antivirüs yazılımı da üretsin, işletim sistemi de hazırlayıp bizi Microsoft’dan kurtarsın. Bahsedilen yazılımların piyasada ücretlileri de, ücretsizleri de mevcut talep eden, hemen ulaşıp kullanabilir. (İsteyene gönderebilirim bu arada). Yine farklı Servis sağlayıcıların bu konuda hizmetleride mevcut. bi ara TTNET’de ücretsizdi, yoğun bir reklam kampanyası yaptı onunla ilgili ne kadar geri dönüş oldu bilemiyorum. Ayrıca devlet yine de istiyorsa bu konuda kendisi bir yazılım üretsin bunu talep eden vatandaşlara ücretsiz dağıtsın.

”porno” sitelerinin yasaklanmasına mı karşızınız?
İnternet yasaklarını sadece “porno”ya indirgemek çok yanlış bir yaklaşım. Bugün türkiye’de BTK’nın son rakamlarına göre 12.000 site engellenmiş durumda, bunların yarısı bile “porno” ile ilgili değil.

Devlet çocukları korumasın mı?
Çocukları devletin değil, ailelerin korumasını gerekir. Ülke tarihimize baktığımızda başımıza gelen her melanetin arkasında devletin birilerini birşeylerden koruma refleksi var. Peki bunu becerebiliyor mu? hayır! devletin bu konuda bir işlevi olacaksa aileleri bu konuda bilinçlendirmek olmalıdır.

Sorularınız için;
http://www.formspring.me/ahmeturhan